СТРАТЕШКИ ПЛАН ОБ КИКИНДА 2022-2027. ГОДИНА

У циљу спровођења поступка акредитације у ОБ Кикинда ,а у складу с Правилником о акредитацији здравствених установа, Управни одбор ОБ Кикинда је на седници одржаној 10. јуна 2022. године донео одлуку којом се усваја Стратешки план Опште болнице Кикинда за период 2022-2027. година.

ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 2022-2027. ГОДИНА :

     1. Побољшање исхода лечења унапређење процеса пружене здравствене          заштите

    2. Увођење нових вештина, техника и технологија у рутински рад

    3. Набавка адекватне опреме

    4. Повећање безбедности пацијента

    5. Обезбеђење одговарајућег кадра

ВРЕДНОСТИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА

    Вредности којима се руководе запослени у нашој болници имаће приоритет у пружању здравствене заштите без обзира на стицање конкурентске предности на тржишту. У фокусу наших активности је пацијент, тако да пружање здравствене заштите није само скуп простих стандардизованих услуга већ уважавање индивидуалних потреба сваког пацијента и заснива се на:

    1. Заштита интереса пацијента кроз постизање изврсности у пруженом квалитету здравствене заштите уз очекивани најбољи исход и оптималну безбедност пацијента.

    2. Правичност  у пружању здравствене заштите остварује се забраном дискриминације приликом пружања здравствене заштите по основу расе, пола, стартости, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести,политичког или другог убеђења, имовног стања, културе, језика, врсте болести, психичког или телесног инвалидитета.

    3. Стално унапређење квалитета, остварује се мерамаи активностима којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке ипраксе повећавају могућности повољног исхода и смањивања ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и заједнице у целини.

    4. Ефектност, ефективност и ефикасност пружене здравствене заштите остварује се постизањем најбољих могућих резултата у односу на расположиву опрему, простор, кадар, организацију рада и постојећа финансијска средства.

    5. Тимски рад, огледа се у функционисању наше установе као целине у којој се сваки запослени вреднује као непроцењиви капитал људских ресурса уз стално унапређење знања и вештина континуираном медицинском едукацијом и стручним усавршавањем.

Nazad
pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.