О нама

 Општа болница Кикинда је здравственаустанова која обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатностна секундарном нивоу, пружајући услуге здравствене заштите корисницима на територијиопштине Кикинда и делом Севернобанатског округа. Стационарна и специјалистичко консултативнаделатност Опште болнице Кикинда, која према плану Мреже здравствених установа располажеса 280 постеља, чине јединствену функционалну и организациону целину.

        Топодразумева плански организовано и синхронизовано спровођење мера за очување и унапређењездравља грађана, превентивним деловањем ка спречавању и раном откривању болести,повреда и других здравствених поремећаја, и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију.

        Активностии мере које спроводимо усклађене су са Законом о здравственој заштити и савременомздравственом доктрином, уз употребу нових медицинских технологија, поштујући безбедност,права и најбољи интерес пацијената. То значи да наше услуге морају бити и сигурне,безбедне и ефикасне, у складу са начелима професионалне етике, што постижемо тимскимрадом, сталним унапређењем квалитета кроз континуирану медицинску едукацију здравственихрадника и примену метода лечења заснованих на савременим достигнућима медицинскенауке и праксе. На тај начин смањујемо здравствене ризике, а с друге стране, имајућиу виду да здравство дели судбину друштва у целини, улажемо максималне напоре дарационалним трошењем расположивих средстава одржимо највиши ниво здравствене заштите.

        Нашаделатност обухвата пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичке прегледе,дијагностичку обраду, лечење, рехабилитацију и здравствену негу на поликлиничкомнивоу, хоспитално, у оквиру дневних болница и у јединици за палијативно збрињавањенајтежих болесника.

        УОпштој болници Кикинда се пружа здравствена заштита пацијентима из следећих специјалистичкихграна, кроз службе, секторе и одељења:

        –    Служба заинтерну медицину (општа, кардиологија, гастроентерологија, ендокринологија, нефрологија,пнеумофтизиологија, неурологија, инфектологија, дерматовенерологија, онкологија,дијализа)
        –    Служба захирургију (општа, васкуларна, ортопедија са трауматологијом, урологија,оториноларингологија и офтамологија)

        –    Служба за психијатрију

        –    Служба за гинекологију и акушерство

        –    Служба за педијатрију

        –    Служба за продужено лечење и негу

        –    Јединица за палијативно збрињавање

        –    Сектор за заједничке медицинске делатности:

                      – Одељење за снабдевање крвљуи крвним продуктима (хематологија са 

                         трансфузиологијом)

                      – Служба за анестезију и реанимацију

                      – Служба за фармацеутску делатност

                      – Служба за физикалну медицину и рехабилитацију са спортском медицином

                      – Служба за патологију са цитологијом

                      – Служба за радиологију са ултразвучном дијагностиком

                      – Пријемно ургентна служба

                      – Служба за лабораторијску дијагностику и медицинску биохемију

Nazad
pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.