Менаџмент

МЕНАЏЕРСКИ ТИМ ЗАПОСЛЕНИХ:

1. др Весна Томин , в.д. директора Oпште болнице, специјалиста педијатрије

2. др Владимир Прунић, помоћник директора за клиничке услуге, специјалиста анестезиологије и реаниматологије

3. Светлана Ромаков, главна сестра ОБ Кикинда

ИЗЈАВА МЕНАЏЕРСКОГ ТИМА

    Пружање квалитетне и ефикасне здравствене заштите данас је један од приоритета у области здравственог менаџмента. Истовремено, квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите. Стално унапређење квалитета рада и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника и здравствених сарадника.

    Виши учинак подразумева да се боље, квалитетније, делотворније, успешније и ефикасније ради у складу са постављеним стандардима. Ниско постављени стандарди  у здравственој установи доводе до губитка у ефикасности, ефективности, ефектности, квалитету рада и неискоришћености људских ресурса. Високо постављене норме код здравствених радника и здравствених сарадника доводе до неиспуњења 100% планираних активности што резултира неадекватно пруженим здравственим услугама и угроженој безбедности пацијената изапослених.

    У 21. веку здравствене установе квалитет рада унапређују стратешким планирањем кроз процесе који су одређени мисијом, визијом, вредностима, стратешким планом, стратешком мапом,циљевима, индикаторима циљева, циљним вредностима и иницијативама. Међутим, само10% организација спроводи свој стратешки план. Разлози за неспровођење стратешког плана су: препреке у визији (само 5% запослених разуме стратегију), препреке у људима(само 25% менаџера има иницијативе у вези са стратегијом), препреке у менаџменту (85% директорских тимова проводи мање од једног сата месечно разговарајући о стратегији) и препреке у ресурсима (60% организација не повезује финансијске извештаје са стратегијом).

    Менаџмент наше болнице сматра да је важност спровођења стратешког плана у једној установи основа усклађености са данашњом пословном стварношћу.

    Посматрајући само финансијске показатеље као мерило успеха, истраживања су још пре неколико деценија показала, а показују и данас да организација неће моћи да се позиционира у односу на пословно окружење ако јој недостаје моћ стратешког планирања а и неће моћи вредновати нематеријалну имовину. С друге стране, организације остварују само 63% финансијског учинка који њихова стратегија обећава.

    У систему здравствене установе показатељи учинка су далеко комплекснији, јер се односе како на квалитет, тако и на ефикасност пословања. Здравствене установе имају тачно одређене годишње буџете у оквиру којих је потребно да пруже висок квалитет здравствених услуга.У зависности од врсте здравствене установе и нивоа здравствене заштите имају већу или мању могућност тржишног пословања. Да би се унапредио квалитет рада здравствених установа у ограниченом буџету а у складу са све већим захтевима корисника здравствене заштите, неопходно је дефинисати систем мерења учинка који ће из различитих перспектива менаџменту омогућити да постигне своју мисију и визију.

    Стратешко планирање у Општој болници и његово превођење у акцију уз континуирано мерење постигнутих резултата из перспективе запослених, процеса, корисника и финансија је део унапређења квалитета рада и побољшања исхода пружене здравствене заштите.

Nazad
pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.