Кикиндска Болница – Јуче, Данас, Сутра

ISTORIJAT

                Ukazom Marije Terezije 1774. godine osnovan je Velikokikindski dištrikt koji su naseljavali Srbi graničari sa pomoriško – potiske granice. Ova granica ukinuta je 1741. godine, a graničari su naselili područje današnjeg severnog Banata. Početak organizovne zdravstvene zaštite stanovništva u Kikindi vezuje se za poslednju četvrtinu osamnaestog veka, tačnije 1790. godinu,  kada se prvi put u arhivskim spisima pominje ime dr Tobiasa Haynna – fizikusa, kojeg je tadašnja austrougarska vlast postavila na mesto nadzornog lekara.Dr Tobias ubrzo napušta Kikindu jer njegova želja za izgradnjom bolnice ne nailazi na razumevanje vlasti.Kroz istoriju, tokom devetnaestog veka, kao lekari koji su ostavili trag u ovdašnjem zdravstvu pominju se, pored ostalih, dr Mičok Vinsense, dr Stefan Kolarević, dr Jovan Petrović, dr Jovan Paču,dr Jakob Semze…

Pitanje izgradnje bolnice u Velikokikindskom dištriktu je postavljeno 1830. godine kada je osnovan fond za njenu izgradnju.Zabeleženo je da su meštani sela Toba, braća baroni Henrik i Eudoxe Billot, poklonili tadašnjih 6.000 forinti za lečenje siromašnih porodica.Kao uspomena na ovaj plemeniti čin, u znak zahvalnosti, i danas postoji mermerna ploča u holu infektivnog odeljenja sa njihovim imenima.Po nekim izvorima, izgradnja prvog dela kikindske bolnice je počela 1839-1840. godine, drugog u periodu od 1889. do 1893. godine, a kao godina zvaničnog osnivanja bolnice u Kikindi beleži se 1891.

U svakom slučaju, prvi lekari-fizikusi su bili stranci da bi kasnije bilo sve više lekara iz reda domaćeg stanovništva, posebno nakon završetka Prvog svetskog rata tj. od 1919. godine. Posao medicinskih sestara obavljale su časne sestre, jer do Drugog svetskog rata nije postojao školovan srednje medicinski kadar.

Zdravstvena zaštita dece se organizuje 1929. godine osnivanjem posebnog dispanzera za decu.

U početku Bolnica ima odeljenje hirurgije, ginekološko – porođajno kao i interno, koje je obuhvatalo zarazno i dečije. Kasnije se ova odeljenja razvijaju i formiraju se nova odeljenja i službe.

Pedesetih godina osnovana je rendgenološka služba, a potom i transfuziološka i laboratorijska, u kojima su radile obučene medicinske sestre pod kontrolom hirurga i interniste.

U to vreme Bolnica ima 2 specijalista ginekologije, 3 hirurgije, 2 internista, 2 pedijatra i 1 rendgenologa.

1961. godine Bolnica dobija prvog specijalistu transfuziologa.

1964. godine izgrađena je nova zgrada za pružanje zdravstvene zaštite u koju su smešteni Dečije odeljenje, ORL i oftalmologija.

Te 1964. godine, integracijom svih zdavstvenih ustanova na teritoriji Opštine Kikinda, osnovan je Medicinski centar Kikinda, prvi u Vojvodini, a drugi u Srbiji koji je u svom sastavu imao:

 • Bolnicu (stacionarni deo i specijalističke ambulante)
 • Dom zdravlja (opšta praksa, hitna služba, ATD, medicina rada i stomatološka služba)
 • apotekarsku službu
 • zajedničku službu

1965. godine Bolnica dobija specijalistu anesteziologa od kad se počinje razvijati anesteziološka služba.

1970. godina iz Odeljenja za interne bolesti, dolaskom prvog specijaliste neuropsihijatrije, izdvojeno je Odeljenje za neuropsihijatrijske bolesti.

1972. godine dolaskom specijaliste patologa osniva se Služba za patologiju (do tada povremeno su obdukcije izvodili klinički lekari).

1978. godine dolaskom specijaliste infektologa, osniva se odeljenje za infektivne bolesti, do tada u sastavu internog odeljenja.

1971. godine počela je izgradnja nove zgrade bolnice koja je završena 1981. godine u koju se useljavaju: hirurgija, interno, neurologija, ginekologija, bolnička apoteka i laboratorija. Te godine bolnica je dobila i Službu za fizikalnu rehabilitaciju dolaskom prvog specijaliste fizikalne medicine.

1980. godine u okviru hirurškog odeljenja osnovan je odsek urologije, 1984. godine odsek ortopedije i 2000. godine odsek vaskularne hirurgije, dolaskom sa specijalizacije lekara koji su se specijalizovali za navedene hirurške grane.

Odeljenje za hemodijalizu počelo je s radom 1985. godine.

2009. godine osnovana je i Služba onkologije dolaskom lekara sa specijalizacije.

Noviju istoriju kikindske Bolnice u periodu posle Drugog svetskog rata, obeležili su svojim predanim i stručnim radom lekari poput dr Ivana Sivčeva-Cige, dr Borivoja Gavrića, dr Božidara Stokića, dr Borislava Mrkića, dr Vlajka ilića, dr Svetislava Galića, dr Milivoja Tatića, dr Milenka Novakova, dr Čedomira Gavrančića…

Za našu ustanovu, kad je reč o prostornoj organizaciji, značajna je 2006. godina, kada je urađena značajnija rekonstrukcija postojećih objekata bolnice. Očno i ušno odeljenje je premešteno u novu zgradu bolnice na rekonstruisanu lamelu u sklopu hirurgije. Stara zgrada pedijatrije je kompletno rekonstruisana i u njoj su sada smeštene, pored pedijatrije, i bolnička apoteka, Odeljenje za dermatovenerologiju i  Odeljenje za produženo lečenje i negu sa jedinicom za palijativno zbrinjavanje.

Od tada nije bilo značajnijih prostorno-orgnizacionih promena.Preuređen je postojeći prostor Kliničko-biohemijske laboratorije i odeljenja hemodijalize. Akcenat je stavljen na nabavku nove savremene  medicinske opreme i uvođenje novih metoda i tehnika rada /laparoskopija,endoskopska hirurgija sinusa, primena vakum-asistirane pumpe u lečenju hroničnih rana, kabinet za gastroduodeno, kolonoskopije i polipektomije u analgosedaciji, terapija bola, ambulanta za dečju pulmologiju kao i dečju epileptologiju, EEG kabinet…/

OPŠTA BOLNICA KIKINDA – DANAS

Opšta bolnica Kikinda danas prostire se na 17.300 m2, na lokaciji Đure Jakšića 110.Pruža usluge sekundarne zdravstvene zaštite stanovništvu opštine Kikinda ali Severnobanatskog okruga /oko 140.000 stanovnika ukupno/ i to kroz delatnost sledećih službi:

 • sektor za internističke grane medicine:

/interno, pneumoftiziogija, neurologija, infektivno, dijaliza, dermatovenerologija/

 • sektor za hirurške grane medicine /opšta hirurgija, urologija, ortopedija, očno, ORL/
 • služba za ginekologiju i akušerstvo
 • služba za pedijatriju
 • služba za psihijatrijske bolesti
 • sektor za zajedničke medicinske poslove:

/odeljenje za anesteziologiju sa  reanimacijom, odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja,odeljenje za transfuziologiju, odeljenje za farmaceutsku delatnost, služba fizikalne medicine i rehabilitacije, služba za labor. i biohemijsku dijagnostiku, služba za radilogiju i UZ dijagnostiku/

 • služba za produženo lečenje i negu
 • služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
 • služba za tehničke i pomoćne poslove

U Bolnici je trenutno angažovano ukupno 567 radnika /443 medicinska,119 nemedicinskih i  5 zdravstvenih saradnika/.Broj postelja je 280, sa godišnjim prosekom od oko 7.000 hospitalizovanih lica i prosečnom dužinom lečenja 7 dana. Prosečna zauzetost postelja je oko 50 %. Osnivač Opšte bolnice Kikinda je Republika Srbija, a upravljačku strukturu čine Upravni i nadzorni odbor, te menadžerski tim koji zastupa stav da je sprovođenje strateškog plana Bolnice od primarnog značaja za usklađenost sa današnjom poslovnom realnošću i opštim društvenim okruženjem i savremenim tokovima. Strateško planiranje u našoj ustanovi i njegovo sprovođenje uz kontinuirano merenje postignutih rezultata iz perspektive zaposlenih, procesa rada, korisnika kao i gledano s finansijskog aspekta, sastavni je deo kontinuiranog unapređenja kvaliteta rada i poboljšanja ishoda pružene zdravstvene zaštite. Navedeni procesi određeni su misijom, vizijom, strateškim vrednostima i ciljevima.

Osnovna vizija naše ustanove je postizanje liderske uloge u regionu, uz postizanje najviših standarda kvaliteta i bezbednosti u pružanju zdravstvene zaštite. Tu viziju dostižemo sprovodeći misiju koja podrazumeva fokusiranje pružene zdravstvene zaštite na pacijenta koji je u stanju da se suoči i bori sa svojom bolešću, uz jačanje odgovornosti za sopstveno zdravlje. Kontinuirano unapređenje znanja i veština zaposlenih, uz izvrsnost procesa pružene zdravstvene zaštite sa najboljim ishodom po pacijenta, kao i racionalno korišćenje resursa je naš stalni zadatak.

VREDNOSTI OPŠTE BOLNICE KIKINDA

Vrednosti kojima se rukovode zaposleni u našoj Bolnici imaju prioritet u pružanju zdravstvene  zaštite bez obzira na sticanje konkurentske prednosti na tržištu. U fokusu naših aktivnosti je pacijent, tako da pružanje zdravstvene zaštite nije samo skup prostih standardizovanih usluga već uvažavanje individualnih potreba svakog pacijenta i zasniva se na:

 1. Zaštiti interesa  pacijenta kroz postizanje izvrsnosti u pruženom kvalitetu zdravstvene zaštite uz očekivani najbolji ishod i optimalnu bezbednost pacijenta.
 2. Pravičnost u pružanju zdravstvene zaštite – ostvaruje  se  zabranom  diskriminacije  prilikom  pružanja  zdravstvene zaštite po osnovu rase, pola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, veroispovesti,  političkog  ili  drugog  ubeđenja,  imovnog  stanja,  kulture,  jezika,  vrste bolesti, psihičkog ili telesnog invaliditeta;
 3. Stalnom unapređenju kvaliteta – ostvaruje se merama i aktivnostima kojima se u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjivanja rizika i drugih neželjenih posledica po zdravlje i zdravstveno stanje pojedinca i zajednice u celini;
 4. Efektnosti, efektivnosti i efikasnosti  pružene zdravstvene zaštite –  ostvaruje se postizanjem najboljih mogućih rezultata  u odnosu  na raspoloživu  opremu, prostor, kadar, organizaciju rada i postojeća finansijska sredstva.
 5. Timskom radu – ogleda se u u funkcionisanju naše ustanove kao celine u kojoj se svaki zaposleni   vrednuje   kao   neprocenjivi kapital ljudskih resursa, uz stalno unapređenje znanja i veština kontinuiranom medicinskom edukacijom i stručnim usavršavanjem.

OPŠTI STRATEŠKI CILJEVI Bolnice:

 1. Poboljšanje ishoda lečenja unapređenjem procesa pružene zdravstvene zaštite
 2. Uvođenje novih  veština, tehnika i tehnologija u rutinski rad
 3. Nabavka adekvatne opreme
 4. Povećanje bezbednosti pacijenata
 5. Obezbeđenje odgovarajućeg kadra

OB KIKINDA U USLOVIMA PANDEMIJE COVID 19

KAO I U OGROMNOJ VEĆINI ZDRAVSTVENIH USTANOVA U SRBIJI, ALI I ŠIROM SVETA, 2020. I 2021.GODINU, KAO I POČETAK 2022. GODINE, OBELEŽILA JE BORBA PROTIV COVID 19 INFEKCIJE.

GOTOVO SVI RESURSI: KADROVSKI, PROSTORNI I ORGANIZACIONI , BILI SU PODREĐENI AKTUELNOJ  SITUACIJI I SPROVOĐENJU MERA DONETIH OD STRANE NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA.

FOKUS JE BIO NA LEČENJU OBOLELIH OD COVID-A kroz :

– febrilnu ambulantu

– covid ambulantu infektivnog odeljenja

– stacionar infektivnog odeljenja

– od sredine 2021.godine i infektivni stacionar II  (na trećem spratu nove zgrade)

AKREDITACIJA

                  Odlukom i rešenjem AZUS-a od jula 2018. godine, Opšta bolnica Kikinda stekla je status akreditovane zdravstvene ustanove na period od 7 godina, od jula 2018. do jula 2025. godine. Spoljašnji ocenjivači Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije obavili su u martu 2021. drugu redovnu proveru usklađenosti rada naše ustanove sa standardima za akreditaciju. Opšti utisak je, kako su naveli u svom izveštaju, da je Opšta bolnica Kikinda u novonastaloj situaciji vezanoj za pandemiju Kovid 19, u potpunosti odgovorila teškim zadacima, održala i uspela čak i da unapredi nivo kvaliteta.

Životna sredina je oblast kojoj smo u proteklom periodu posvetili značajnu pažnju jer je od strane menadžmenta prepoznata kao deo strateškog planiranja. Mnogo je učinjeno u cilju pravilnog i bezbednog odlaganja i zbrinjavanja medicinskog otpada  kao i vođenja propratne dokumentacije i edukacije osoblja.Ovu tvrdnju potkrepljuju i pozitivni izveštaji pokrajinske inspekcije, koja periodično nadgleda naš rad.

Adaptiran je zaseban prostor u kome se nalazi Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada.

OPŠTA BOLNICA KIKINDA – SUTRA

Za rad u novonastaloj situaciji, osim sopstvenih resursa, kao adekvatan odgovor na pandemiju, bila nam je i biće u narednom periodu  potrebna i pomoć donatora, privrednih organizacija i drugih institucija. Pomoć je pristizala u vidu zaštitne opreme, medicinskih aparata, sredstava za dezinfekciju, prehrambene robe, posteljine, uslužnih radova….

Zahvaljujući finansijskoj podršci države –Ministarstva zdravlja,  Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo , lokalnoj samoupravi i brojnim donacijama firmi i pojedinaca, privedeno je kraju nekoliko značajnih investicija , obnovljen deo medicinske opreme i posteljni fond,čime smo realizovali  i deo zacrtanih strateških ciljeva.

Prostor za unapređenje rada u periodu koji je pred nama, u kojem veliki deo resursa neminovno moramo angažovati u borbi protiv Covid 19  pandemije,  ipak vidimo u mnogim oblastima:

•             Počela je sveobuhvatna i kompletna  prostorna rekonstrukcija OB Kikinda, kao jedan od strateških ciljeva Bolnice

•             Dalje uvođenje novih veština, tehnika i tehnologija u rutinski rad- osnivanje jedinice za moždane udare(neurologija), operacije katarakte na očnom odeljenju

•             Povećanje bezbednosti pacijenata

•             Obezbeđenje adekvatnog kadra

•             Unapređenje u oblasti vođenja i čuvanja medicinske dokumentacije

Imajući  u vidu da živimo i radimo u vremenu kada imamo evidentan odliv medicinskog kadra iz Srbije, svesni smo koliko nam je svaki stručnjak značajan te akcenat stavljamo na timski rad, dobre međuljudske odnose i razvijanje kolegijalnosti  među zaposlenima. Ljudi su uvek ono na šta se najviše oslanjamo u svom radu .

Naravno, osim finansijske podrške države, za ostvarivanje zacrtanih ciljeva koji u fokusu imaju bolju zdravstvenu zaštitu i bezbednost naših pacijenata, računamo da ćemo i u predstojećem periodu nailaziti na razumevanje i pomoć društveno odgovornih kompanija, organizacija i pojedinaca, koje posluju i žive, kako u Kikindi i Republici Srbiji, tako i u svetu.

Nazad
pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.