ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ

Општа болница Кикинда је здравствена установа која обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу, пружајући услуге здравствене заштите корисницима на територији општине Кикинда и делом Севернобанатског округа. Стационарна и специјалистичко консултативна делатност Опште болнице Кикинда, која према плану Мреже здравствених установа располажеса 280 постеља, чине јединствену функционалну и организациону целину.

То подразумева плански организовано и синхронизовано спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, превентивним деловањем ка спречавању и раном откривању болести, повреда и других здравствених поремећаја, и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију. Активности и мере које спроводимо усклађене су са Законом о здравственој заштити и савременом здравственом доктрином, уз употребу нових медицинских технологија, поштујући безбедност, права и најбољи интерес пацијената. То значи да наше услуге морају бити и сигурне, безбедне и ефикасне, у складу са начелима професионалне етике, што постижемо тимским радом, сталним унапређењем квалитета кроз континуирану медицинску едукацију здравствених радника и примену метода лечења заснованих на савременим достигнућима медицинске науке и праксе. На тај начин смањујемо здравствене ризике, а с друге стране, имајућиу виду да здравство дели судбину друштва у целини, улажемо максимално напоре да рационалним трошењем расположивих средстава одржимо највиши ниво здравствене заштите.

Развој ОБ Кикинда, напредовање и стручно усавршавање је наш императив, в брже га можемо остварити сви заједно. Зато позивамо појединце добре воље, друштвено одговорне колективе, удружења и све остале заинтересоване да нам путем донација помогну у нашој хуманој мисији и постизању крајњег циља, а то су задовољни пацијенти и особље.
Сви који то желе могу овде путем линка преузети ПИСМО О НАМЕРАМA.

Процедура о пријему и евидентирању донација.

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.