Заштитник права осигураних лица

        Заштита права осигуранихлица, уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичкогфонда за здравствено осигурање, који је објављен у „Службеном Гласнику РС"број 68/13, и примењује се  од 01.11.2013.године.

     Заштитник права осигураникаима задатак да пацијентима помогне у остваривању права из здравственог осигурања,на потпунији начин и уз већу контролу него до сада.

  • У Општој болници Кикинда заштитник права осигураних лица је дипл. економиста Бранислава Фелбаб.
  • Канцеларија за пријем осигураних лица: Општа болница Кикинда, канцеларија број 8, Ђуре Јакшића 110, Кикинда
  • Радно време канцеларије: радним данима 07:30 -15:30
  • Контактирајте заштитника права осигураних лица и путем телефона: 0230/422-042, 064/8522-770

        У заштити права осигуранихлица из здравственог осигурања заштитник права осигураних лица:

        1) пружа информацијеосигураним лицима у вези са заштитом права осигураних лица из здравственог осигурања;

        2) пружа и обезбеђујепружање стручне и техничке помоћи осигураном лицу у вези са остваривањем права изздравственог осигурања;

     3) обавештава надлежну организациону јединицуРепубличког фонда о неправилностима у вези са извршавањем уговорних обавеза даваоцаздравствених услуга;

        4) води податке оброју и врсти повреда права осигураних лица из здравственог осигурања;

        5)израђује и доставља извештаје о раду надлежној организационој јединици Републичкогфонда.

Datoteke:

zaštitnik prava osiguranih lica.pdf