Саветник за заштиту права пацијената

        Законом о правимапацијената ( „Сл. Гласник РС“, број 45/13) утврђено је да заштиту права пацијенатаобезбеђује јединица локалне самоуправе и то одређивањем лица које обавља пословесаветника за заштиту права пацијената.

           Према Закону о правима пацијената,Саветник пацијената поступа по поднетом приговору и даје потребне савете и информацијео правима пацијената.

             Саветник зазаштитуправа пацијената  је дипломирани правник Борис Ступар, Општинска упарава Кикинда,канцеларија бр.8, ул. Трг Српских Добровољаца бр. 12 Кикинда, телефон: 0230/410131, сваког радног дана у периоду од 09.00 до 13.00 часова.

Datoteke:

brošura - imate pravo.pdf