Анализа задовољства корисника здравствених услуга за 2015. годину

Комисија за унапређење квалитетарада и Стручни савет ОБ Кикинда усвојили су Анализу задовољства корисника услугаза 2015. годину која је показала да су пацијенти, у односу на прошлу и претпрошлугодину, били задовољнији услугама и лечењем, готово у свим сегментима делатностинаше установе. Позитиван помак посебно је евидентан у другој половини године одкада Општа болница Кикинда ради као акредитована здравствена установа. КомплетнуАнализу задовољства корисника услуга Опште болнице Кикинда за 2015. годину можетепогледати у наставку.

Datoteke:

analiza zadovoljstva korisnika zdr.usluga za 2015..pdf