Менаџмент

МЕНАЏЕРСКИ ТИМ ЗАПОСЛЕНИХ:

1. др Мирко Стојисављевић, в.д. директора опште болнице, специјалистаинтерне медицине – гастроентерохепатолог

2. др Јован Јаконић, помоћник директора за клиничкеуслуге, специјалиста ортопедије

3. Зорица Шево Метвоз, помоћник директора заправнеи економско-финансијске послове, дипл. 

    правник

4. Ранко Сикимић, помоћник директора за техничкеи помоћне послове, проф. одбране

ИЗЈАВА МЕНАЏЕРСКОГ ТИМА

    Пружањеквалитетне и ефикасне здравствене заштите данас је један од приоритета у областиздравственог менаџмента. Истовремено, квалитет здравствене заштите је препознаткао једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите. Стално унапређењеквалитета рада и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активностиздравствених радника и здравствених сарадника.

    Виши учинакподразумева да се боље, квалитетније, делотворније, успешније и ефикасније радиу складу са постављеним стандардима. Ниско постављени стандарди  у здравственојустанови доводе до губитка у ефикасности, ефективности, ефектности, квалитету радаи неискоришћености људских ресурса. Високо постављене норме код здравствених радникаи здравствених сарадника доводе до неиспуњења 100% планираних активности што резултиранеадекватно пруженим здравственим услугама и угроженој безбедности пацијената изапослених.

    У 21. векуздравствене установе квалитет рада унапређују стратешким планирањем кроз процесекоји су одређени мисијом, визијом, вредностима, стратешким планом, стратешком мапом,циљевима, индикаторима циљева, циљним вредностима и иницијативама. Међутим, само10% организација спроводи свој стратешки план. Разлози за неспровођење стратешкогплана су: препреке у визији (само 5% запослених разуме стратегију), препреке у људима(само 25% менаџера има иницијативе у вези са стратегијом), препреке у менаџменту(85% директорских тимова проводи мање од једног сата месечно разговарајући о стратегији)и препреке у ресурсима (60% организација не повезује финансијске извештаје са стратегијом).

    Менаџментнаше болнице сматра да је важност спровођења стратешког плана у једној установиоснова усклађености са данашњом пословном стварношћу.

    Посматрајућисамо финансијске показатеље као мерило успеха, истраживања су још пре неколико деценијапоказала, а показују и данас да организација неће моћи да се позиционира у односуна пословно окружење ако јој недостаје моћ стратешког планирања а и неће моћи вредноватинематеријалну имовину. С друге стране, организације остварују само 63% финансијскогучинка који њихова стратегија обећава.

    У системуздравствене установе показатељи учинка су далеко комплекснији, јер се односе какона квалитет, тако и на ефикасност пословања. Здравствене установе имају тачно одређенегодишње буџете у оквиру којих је потребно да пруже висок квалитет здравствених услуга.У зависности од врсте здравствене установе и нивоа здравствене заштите имају већуили мању могућност тржишног пословања. Да би се унапредио квалитет рада здравственихустанова у ограниченом буџету а у складу са све већим захтевима корисника здравственезаштите, неопходно је дефинисати систем мерења учинка који ће из различитих перспективаменаџменту омогућити да постигне своју мисију и визију.

    Стратешкопланирање у Општој болници и његово превођење у акцију уз континуирано мерење постигнутихрезултата из перспективе запослених, процеса, корисника и финансија је део унапређењаквалитета рада и побољшања исхода пружене здравствене заштите.

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner